0942 391 917

Tải thông tư tại đây

Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 22 tháng 06 năm 2015 Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 06/08/2015, chính sách thuế được áp dụng từ năm 2015. 

Các điểm mới được quy định tại thông tư bao gồm:

 

I.1. Thời điểm xác định doanh thu tính thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ

- Thời điểm xuất hóa đơn cung ứng dịch vụ là thời điểm thanh toán 1 phần hoặc toàn bộ phí dịch vụ (không phụ thuộc cung ứng dịch vụ hay chưa), làm căn cứ kê khai nộp thuế GTGT.

- Thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN là thời điểm hoàn thành một phần hoặc toàn bộ hoạt động cung ứng

Trước:

Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ. Trường hợp thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ.

I.2. Chi được trừ và không được trừ

1. Đơn giản hồ sơ xác định chi phí tổn thất do thiên tai…, chi phí tổn thất hàng hóa hư hỏng…: Biên bản kiểm kê, hồ sơ bồi thường , hồ sơ xác định trách nhiệm bồi thường (bỏ văn bản giải trình gửi thuế trước thời điểm quyết toán, bỏ văn bản xác nhận của ubnd, quản lý khu chế xuất,…).

2. Lãi lỗ từ nước ngoài chuyển về

- Kê khai thuế (nếu có);

- Không được bù trừ lỗ và lãi trong nước.

Trước: tính vào thu nhập khác nếu lãi, nếu lỗ không được trừ.

3. Bổ sung chi khấu hao tài sản cố định:

- Chi khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp phục vụ cho người lao động: Thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp;

-  Chi khấu hao tài sản cố định phục vụ tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Cơ sở vật chất, máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

4. Bỏ định mức tiêu hao nhiên, nguyên vật liệu

- Nay doanh nghiệp không phải tự xây dựng định mức chi nguyên, nhiên vật liệu vào đầu năm.

- Được trừ mọi khoản chi nguyên nhiên vật liệu. Chỉ bị giới hạn định mức đối với nguyên nhiên vật liệu  Nhà nước ban hành định mức.

5. Chi phí thuê tài sản của cá nhân

- Cá nhân có tài sản cho thuê: Nhà, Xe, Máy móc,… Cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ từ ngày 6/8/2015.

- Chứng từ chi phí thuê bao gồm: - Hợp đồng, chứng từ chi tiền. Không yêu cầu hóa đơn. Doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì có chứng từ nộp thuế thay (có đóng dấu công ty).

6. Bỏ khống chế chi bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.

- Là khoản chi riêng, không nằm trong chi bảo hiểm tự nguyện, không nằm trong chi phúc lợi, không bị khống chế mức chi.

- Điều kiện: điều kiện hưởng, mức hưởng được ghi rõ trong Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Trước: Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ thuộc các khoản chi mua bảo hiểm tự nguyện cho người lao động nhưng không vượt quá 01 triệu đồng/tháng/người.

7. Chi trang phục phân 2 trường hợp:

- Chi bằng hiện vật không bị khống chế mức chi, Hồ sơ gồm: Hóa đơn, chứng từ thanh toán.

- Chi bằng tiền, không quá 5 triệu/người/năm.

8. Bỏ hạn khống chế mức chi công tác phí

- Được trừ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán. Và được quy định cụ thể trong quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ công ty.

- Có thể sử dụng tài khoản của cá nhân để thanh toán khoản từ 20 triệu trở lên nếu:

+ Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất cho doanh nghiệp;

+ Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.

+ Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động.

- Trường hợp mua vé máy bay qua website thương mại điện tử yêu cầu phải thanh toán trực tiếp bằng tài khoản doanh nghiệp.

Trước:

Doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài vượt quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước ( Mức nhà nước quy định là 150.000 đồng/người/ngày).

9. Bỏ bảng kê đối với chi phí điện nước doanh nghiệp thuê nhà của cá nhân.

- Bỏ quy định doanh nghiệp phải lập bảng kê thanh toán tiền điện, tiền nước theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC, từ ngày 06/08/2015.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp  điện, nước, chứng từ là: hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

- Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh, chứng từ là: chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

10. Được tính chi phí  đối với khoản lãi vay sau khi đã góp đủ vốn điều lệ mang đi đầu tư vào doanh nghiệp khác:

Trước: khoản lãi này bị treo, được tính vào giá vốn khi chuyển nhượng phần vốn góp, hoặc chứng khoán.

Nay được tính vào chi phí ngay tại thời điểm ghi nhận lãi.

11. Bổ sung 1 số khoản chi không tương ứng doanh thu được tính vào chi phí:

- Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động bao gồm:

+ Chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học.

+ Chi phí đào tạo của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động).

Lưu ý: Học thạc sĩ, tiến sĩ,...không phải hoạt động giáo dục nghề nghiệp, mà là những khoản chi phúc lợi bị khống chế mức chi.

- Chi phúc lợi: tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp. Và quy định rõ, bảo hiểm nhân thọ tự nguyện, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động không nằm trong chi phúc lợi.

12. Bỏ mức khống chế chi tiếp thị, quảng cáo,...

Trước: Năm 2014: 15%

Trước:  Năm 2013: 10%

I.3. Thu nhập khác

1. Bỏ quy định khái niệm thu nhập khác.

- Dự án đầu tư nước ngoài chuyển lãi về Việt Nam không tính vào thu nhập khác, mà  nộp thuế phần chênh lệch nếu 2 nước chưa ký hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.

- Trước: Tính vào thu nhập khác.

2. Chênh lệch tỉ giá phát sinh trong kỳ, đánh giá lại khoản nợ bằng ngoại tệ cuối năm tài chính không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính,

- Lỗ tính vào chi phí tài chính

- Lãi tính vào thu nhập khác.

Trước:

- Lỗ tính vào ci phí sản xuất kinh doanh chính;

- Lãi tính vào thu nhập khác.

3. Thu nhập thặng dư vốn:

- Nếu mang đi bổ sung vốn kinh doanh, không tính vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp

- Nếu chia cho các thành viên góp vốn cũ thì tính là thu nhập của thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn là doanh nghiệp thì trở thành thu nhập khác của thành viên đó, Thành viên góp vốn cũ là cá nhân thì khấu trừ 5%, tiền thuế thu nhập đầu tư vốn trước khi trả thu nhập.

I.4. Thu nhập miễn thuế:

- Bổ sung thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã; thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản của doanh nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế TNDN.

Thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên.

- Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: thuốc lá, rượu, bia,... trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính

Trước:

Thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản không được miễn thuế TNDN.

I.5. Chuyển lỗ

Doanh nghiệp chia tách được chuyển lỗ tương ứng thời gian còn lại.

Trước không được chuyển lỗ.

I.6. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

1.

Theo địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn: thuế suất 10% trong 15 năm, miễn 4 năm, giảm 50% trong 9 năm

Theo địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn: thuế suất 20% trong 15 năm, miễn 2 năm, giảm 50% trong 4 năm.

- Doanh nghiệp kinh doanh vận tải được hưởng ưu đãi  thuế theo địa bàn với điều kiện: thành lập tại địa bàn ưu đãi, có điểm đến hoặc điểm đi ở địa bàn ưu đãi

- Doanh nghiệp xây dựng phải có hoạt động xây dựng tại địa bàn ưu đãi mới được hưởng ưu đãi.

- Doanh nghiệp sản xuất được hưởng ưu đãi nếu sản xuất tại địa bàn ưu đãi, không phụ thuộc nơi bán sản phẩm.

2. Bỏ quy định phải điều chỉnh giấy phép đầu tư.

- Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đầu tư mới theo quy định tại Luật số 32/2013/QH13; Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trước

Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó thì được hưởng ưu đãi theo dự án đầu tư mới.

3. Bổ sung các đối tượng hưởng ưu đãi theo dự án đầu tư mới:

- Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

- Đối với doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại hoặc ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng nếu đáp ứng điều kiện ưu đãi theo quy định.

- Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa được thành lập do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tiếp tục được hưởng ưu đãi nếu đáp ứng điều kiện. Nếu trước chưa được hưởng thì hưởng theo dự án đầu tư mới kể từ khi chuyển đổi.

- Dự án đầu tư mới, Dự án đầu tư mở rộng, dự án đầu tư mở rộng, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có kỳ tính thuế đầu tiên dưới 12 tháng đều được quyền lựa chọn kỳ ưu đãi đầu tiên hay tiếp theo.

- Nếu doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư  phát sinh doanh thu.

I. 7. Về hiệu lực thi hành:

Chính sách thuế áp dụngcho kỳ tính thuế năm 2015

Hồ sơ, thủ tục thuế áp dụng từ ngày 06/08/2015. 

VÌ SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI

Chất Lượng Hoàn Hảo

Hợp Luật cam kết cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ có chất lượng hoàn hảo nhất.

Mức phí tiết kiệm

Hợp Luật cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán thuế trọn gói hàng tháng giá hợp lý, giúp tiết kiệm chi phí tối đa

Chuyên nghiệp - tận tâm

Hợp Luật có đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu về kế toán, dày dạn kinh nghiệm, nhiệt tình, tận tâm, phục vụ khách hàng chuyên nghiệp

Làm hài lòng mọi khách hàng

Với quy trình phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, tốc độ làm việc nhanh chóng, dịch vụ hậu mãi chu đáo Hợp Luật luôn làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất