0942 391 917

I. XIN PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG NGÀNH NGHỀ GIÁO DỤC

Căn cứ pháp lý:

1. VBHN số: 04/VBHN-BTC ngày tháng 12 năm 2015 về ban  hành Điều lệ trường mần non

2. Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.Thủ tục thành lập trường mần non tư thục.

3. Thông tư 80/2012/TT-BTC về đăng ký thuế

Nội dung:

Thành lập trường mầm non tư thục phải trải qua 2 bước:

Bước 1: Xin Quyết định cho phép thành lập trường mầm non

Bước 2: Xin Quyết định cho phép hoạt động giáo dục trường mầm non

Hồ sơ đăng ký thuế theo điều 5 Thông tư 80/2012/TT-BTC gồm: Sau khi có quyết định cho phép hoạt động giáo dục, Trường mầm non thực hiện đăng ký thuế theo quy định để được cấp MST, đăng ký hồ sơ thuế ban đầu và chế độ kế toán như doanh nghiệp.

2. Hồ sơ đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức sản xuất kinh doanh không thành lập theo Luật Doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc

a) Đối với tổ chức sản xuất kinh doanh

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 01-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này và các bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế (nếu có);

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

II. NGHĨA VỤ THUẾ-KẾ TOÁN

Nghĩa vụ thuế và kế toán của trường mầm non tư thục tương tự thuế và chế độ kế toán đối với doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

1. VBHN số 33/VBHN-BTC về thuế môn bài

2. VBHN số 16/VBHN-BTC về thuế GTGT

3. VBHN số 26/VBHN-BTC về thuế TNDN

4. VBHN số 17/VBHN-BTC về hoá đơn

1. Thuế môn bài: 1.000.000 đ/năm

Căn cứ Tại Điểm 3 Mục II VBHN số 33/VBHN-BTC hướng dẫn:

- Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác... không có giấy chứng nhận ĐKKD hoặc có giấy chứng nhận ĐKKD nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhất thu thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm.

2. Thuế GTGT: Không chịu thuế

Thuế suất: Hoạt động dạy học (giáo dục mầm non) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường mầm non không được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động giáo dục mầm non. Tiền thuế và thuế suất gạch chéo.

Không được Khấu trừ đầu vào: Trường mầm non  nếu chỉ kinh doanh dạy học (bao gồm cả các hoạt động hỗ trợ: đưa đón, tiền ăn...) thì hàng quý không phát sinh số thuế phải nộp và không phát sinh số thuế GTGT được trừ. Tuy nhiên, không phát sinh thuế vẫn phải nộp báo cáo thuế theo quy định.

Hoá đơn bán ra: Trường mầm non mới thành lập có quyền đăng ký tự nguyện phương pháp khấu trừ và sử dụng hoá đơn VAT cho chu kỳ thuế đầu tiên năm 2016, trên hoá đơn phần thuế và thuế suất gạch chéo ; nếu không đăng ký phương pháp khấu trừ thuế trường mầm non  áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu áp dụng cho chu kỳ thuế đầu tiên năm 2016, sử dụng hoá đơn bán hàng.

- Nếu trường có các hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động giáo dục, ví dụ: cho thuê mặt bằng, bán sách vở, bán văn phòng phẩm, căng tin,...  thì xuất hoá đơn có thuế và kê khai thuế đối với các hoạt động kinh doanh này như doanh nghiệp thông thường.

Căn cứ VBHN số 16/VBHN-BTC Về thuế GTGT dưới đây:

Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.

Trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông có thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu hộ, chi hộ này cũng thuộc đối tượng không chịu thuế.

Khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên, học viên; hoạt động đào tạo (bao gồm cả việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo) do cơ sở đào tạo cung cấp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp cơ sở đào tạo không trực tiếp tổ chức đào tạo mà chỉ tổ chức thi, cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo thì hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ cũng thuộc đối tượng không chịu thuế. Trường hợp cung cấp dịch vụ thi và cấp chứng chỉ không thuộc quy trình đào tạo thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Ví dụ 7: Trung tâm đào tạo X được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo để cấp chứng chỉ hành nghề về đại lý bảo hiểm. Trung tâm đào tạo X giao nhiệm vụ đào tạo cho đơn vị Y thực hiện, Trung tâm đào tạo X tổ chức thi và cấp chứng chỉ hành nghề đại lý bảo hiểm thì hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ của Trung tâm đào tạo X thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Điều 13. Phương pháp tính thuế

2.

 ...

Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.

 

Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

3. Sử dụng hoá đơn của trường mầm non:

- Trường mầm non có thu tiền của học sinh từ 200.000 đ trở lên phải xuất hoá đơn theo quy định tại văn bản hợp nhất số: 17/VBHN-BTC về hoá đơn.

- Trường mầm non kê khai khấu trừ thuế thì xuất hoá đơn VAT, thuế suất và tiền thuế gạch chéo khi thu tiền học, chi phí ăn ở, đưa rước; nếu có phát sinh các dịch vụ khác chịu thuế: bán sách, văn phòng phẩm cho học sinh ... thì xuất hoá đơn VAT 10%. Hoá đơn VAT do doanh nghiệp đặt in và thông báo phát hành với cơ quan thuế trước khi sử dụng, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quý.

- Trường mầm non kê khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu thì xuất hoá đơn trực tiếp, hoá đơn mua cơ quan thuế theo từng cuốn.

Chu kỳ tính phương pháp kê khai nộp thuế là 2 năm từ năm 2016;

Chu kỳ xác định khai thuế theo tháng/quý là 3 năm từ năm 2017;

 

Căn cứ văn bản hợp nhất số: 17/VBHN-BTC vê hoá đơn

Điều 16. Lập hóa đơn

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. ...

3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng...

 

4. Thuế thu nhập doanh nghiệp: 20% * thu nhập chịu thuế

- Trường mầm non có trách nhiệm kê khai riêng chi phí và doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

- Công thức tính thuế:

Thuế TNDN phải nộp

=  (

Thu nhập tính thuế

-

Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)

)  x

Thuế suất thuế

 

- Thuế suất: Trường mầm non  được thành lập theo quyết định cho phép thành lập số 4079/QĐ-UBND không thuộc cơ sở giáo dục xã hội hoá nên không hưởng ưu đãi thuế TNDN 10%; Trường mầm non   thuộc đối tượng chịu thuế TNDN thông thường 20%.

- Thuế suất trong trường hợp không kê khai riêng được chi phí: Trường mầm non  phải kê khai riêng chi phí và doanh thu để kê khai thuế; trường hợp không xác định riêng được chi phí thì khai thuế theo tỷ lệ: 2% trên tổng doanh thu.

- Về chi phí hợp lệ: Phải có hoá đơn chứng từ đầy đủ, phục vụ kinh doanh, thanh toán qua ngân hàng với các chi phí từ 20 triệu trở lên (đã gồm thuế).

 

Căn cứ VBHN số 26/VBHN-BTC về thuế TNDN

Điều 11. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 22%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi.

...

Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.

Điều 3. Phương pháp tính thuế

1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế TNDN phải nộp

=  (

Thu nhập tính thuế

-

Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)

)  x

Thuế suất thuế

 

5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%.

Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%.

+ Đối với hoạt động khác: 2%.

Ví dụ 3: Đơn vị sự nghiệp A có phát sinh hoạt động cho thuê nhà, doanh thu cho thuê nhà một (01) năm là 100 triệu đồng, đơn vị không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động cho thuê nhà nêu trên do vậy đơn vị lựa chọn kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

Số thuế TNDN phải nộp = 100.000.000 đồng x 5% = 5.000.000 đồng.

Điều 8. Thu nhập được miễn thuế

Cơ sở thực hiện xã hội hóa là:

- Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực xã hội hóa.

- Các doanh nghiệp được thành lập để hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ sở xã hội hóa phải đáp ứng danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.

 

Điều 19. Thuế suất ưu đãi

3. Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

a) Phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, giám định tư pháp (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).

Danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa được thực hiện theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.

 

5. Thuế Thu nhập cá nhân và lao động

Trường mầm non có sử dụng lao động có trách nhiệm:

  • Ký hợp đồng lao động
  • Khai báo lao động, thang bảng lương
  • Trích nộp Bảo hiểm và giải quyết các chế độ
  • Khai và khấu trừ thuế TNCN, quyết toán thuế TNCN theo quy định tại văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC về thuế TNCN và 18/VBHN-BTC về thuế TNDN

VÌ SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI

Chất Lượng Hoàn Hảo

Hợp Luật cam kết cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ có chất lượng hoàn hảo nhất.

Mức phí tiết kiệm

Hợp Luật cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán thuế trọn gói hàng tháng giá hợp lý, giúp tiết kiệm chi phí tối đa

Chuyên nghiệp - tận tâm

Hợp Luật có đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu về kế toán, dày dạn kinh nghiệm, nhiệt tình, tận tâm, phục vụ khách hàng chuyên nghiệp

Làm hài lòng mọi khách hàng

Với quy trình phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, tốc độ làm việc nhanh chóng, dịch vụ hậu mãi chu đáo Hợp Luật luôn làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất