0942 391 917

 

I. GIÁ TRỊ CỦA BÁO CÁO KIỂM TOÁN

 

1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành.

2. Báo cáo kiểm toán tuân thủ đánh giá việc tuân thủ pháp luật, quy chế, quy định trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

3. Báo cáo kiểm toán hoạt động đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tiền, tài sản và các nguồn lực khác của đơn vị được kiểm toán.

4. Báo cáo kiểm toán được sử dụng để:

a) Cổ đông, nhà đầu tư, bên tham gia liên doanh, liên kết, khách hàng và tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi trực tiếp hoặc liên quan đến đơn vị được kiểm toán xử lý các quan hệ về quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan;

b) Cơ quan nhà nước quản lý, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

c) Đơn vị được kiểm toán phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.

 

II. MỤC ĐÍCH KIỂM TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

 

1. Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ mục đích thuế: Đơn vị được kiểm toán sẽ phát hiện, xử lý và ngăn ngừa kịp thời sai sót; tận dụng tối đa ưu đãi thuế của nhà nước, tối ưu thuế dựa trên cơ sở hiểu rõ các loại thuế; hoàn thiện hệ thống sổ sách theo đúng quy định và hướng dẫn của Chế độ kế toán và Luật thuế từng thời kỳ ….

2. Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ mục đích minh bạch tình hình tài chính của đơn vị được kiểm toán, tạo sự tin tưởng của cổ đông, các nhà đầu tư …về tình hình kinh doanh của đơn vị.

3. Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ mục đích đấu thầu;

4. Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ mục đích báo cáo ngân hàng, các tổ chức tín dụng;

5. Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ mục đích điều chỉnh giấy phép kinh doanh;

6. Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ mục đích chứng minh nguồn vốn .

7. Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ mục đích hỗ trợ, tăng cường việc kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán.

8. Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ mục đích tư vấn chính sách, tư vấn thuế, xây dựng quy trình kiểm soát cho đơn vị được kiểm toán.

 

III. CÁC NGUYÊN TẮC CHI PHỐI

 

1. Tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp và báo cáo kiểm toán.

2. Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam;

3. Độc lập, trung thực, khách quan.

4. Bảo mật thông tin.

 

IV. CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN TẠI HỢP LUẬT

 

Áp dụng chương trình kiểm toán mẫu do Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam ban hành theo Quyết định số 368/QĐ-VACPA ngày 23/12/2013 để tiến hành các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.

Trước khi tiến hành ký kết hợp đồng, Hợp Luật khảo sát sơ bộ hệ thống báo cáo tài chính, chứng từ sổ sách kế toán của doanh nghiệp;

Sau khi soạn lý kết hợp đồng, Hợp Luật tiến thành thực hiện công việc theo thứ tự sau:

- Cử nhóm kiểm toán xuống trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp theo kế hoạch;

- Nghiên cứu và đánh giá tính hiệu lực, sự phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ;

- Tìm hiểu hệ thống kế toán doanh nghiệp;

- Tham gia chứng kiến công tác kiểm kê tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho của đơn vị tại thời điểm lập báo cáo kiểm toán;

- Kiểm tra đối chiếu các khoản mục trên báo cáo tài chính như Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Phải thu khách hàng, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Phải trả người bán, Vay nợ ngắn và dài hạn, Góp vốn; Doanh thu, chi phí…

- Rà soát các yếu tố ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế phải nộp;

- Trao đổi với kế toán các vấn đề phát hiện và đưa ra các tư vấn cần thiết;

- Gửi khách hàng biên bản tổng hợp các vấn đề trong quá trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán dự thảo;

- Thống nhất với khách hàng về số liệu báo cáo;

- Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức.

 

Dịch vụ của chúng tôi:

 

1. Kiểm toán theo luật định (bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, kiểm toán xây dựng cơ bản);

2. Kiểm toán báo cáo tài chính để báo cáo thuế;

3. Kiểm toán chi phí hoạt động;

4. Kiểm toán nội bộ;

5. Định giá doanh nghiệp;

6. Soát xét thông tin tài chính;

7. Soát xét thông tin tài chính dựa theo các thủ tục thỏa thuận trước;

8. Soát xét việc tuân thủ pháp luật;


Đồng thời,
Hợp Luật có thể cung cấp các dịch vụ soát xét theo yêu cầu cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tái cấu trúc, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và giải thể.

 

Tư vấn trước, trong, và sau quá trình kiểm toán:

 

- Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các gợi ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ;

- Tư vấn về thuế và các yêu cầu về việc chấp hành luật pháp, xem xét thuế như là một phần của kiểm toán theo luật định;

- Tư vấn chính sách nhân sự, lao động tiền lương.

 

Hậu mãi sau khi sử dụng dịch vụ:

 

- Cung cấp bộ hồ sơ nội bộ công ty miễn phí;

- Tư vấn soạn thảo nội quy quy chế công ty;

- Tư vấn thông tin về Doanh nghiệp;

- Cung cấp hồ sơ và tư vấn miễn phí khi khách hàng cần hỗ trợ;

- Giảm giá 10% khi quý doanh nghiệp sử dụng dịch vụ lần tiếp theo.

 

 

 

 

VÌ SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI

Chất Lượng Hoàn Hảo

Hợp Luật cam kết cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ có chất lượng hoàn hảo nhất.

Mức phí tiết kiệm

Hợp Luật cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán thuế trọn gói hàng tháng giá hợp lý, giúp tiết kiệm chi phí tối đa

Chuyên nghiệp - tận tâm

Hợp Luật có đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu về kế toán, dày dạn kinh nghiệm, nhiệt tình, tận tâm, phục vụ khách hàng chuyên nghiệp

Làm hài lòng mọi khách hàng

Với quy trình phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, tốc độ làm việc nhanh chóng, dịch vụ hậu mãi chu đáo Hợp Luật luôn làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất